Podmínky ochrany osobních údajů

Podmínky GDPR

ParadeGolf Ltd.,
Registered office address
Cairnfield 14 School Road, Balmullo, St. Andrews, Fife, United Kingdom, KY16 0BD
Company number SC608648.
Provozující webové stránky parade.golf

Zpracování osobních údajupravuje zejména naízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochranfyzickch osob v souvislosti se zpracováním osobních údaja o volném pohybu tchto údaja o zruení smrnice 95/46/ES (obecné naízení o ochranosobních údaj) („GDPR“)

1. Zpracování osobních údajů v případě použití kontaktního formuláře

Pokud poptáváte nae sluby, budeme pracovat s vaimi kontaktními údaji, které nám sdlíte prostednictvím poptávkového formuláe. Jsou to: jméno, e-mail, telefonní íslo, PSa doplující informace potebné pro vytvoení cenové nabídky

Z jakého dvodu?
Kontaktujeme vás p
es npro dalí domluvu ohlednnaich slueb.

Na základě jakého právního důvodu?
Jedná se o zpracování na základ
ě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – jednání o smlouv, resp. provedení opatení ped uzavením smlouvy na vai ádost.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?
Pokud nenavá
eme dalí spolupráci, vae data budeme zpracovávat nejdéle 3 roky od naí poslední komunikace.

2. Příjemci osobních údajů

Osobní údaje nejsou poskytovány ádnm tetím stranám.

3. Co byste dále měli vědět

V naí spolenosti nemáme jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údaj.
V na
í spolenosti nedochází k rozhodování na základautomatického zpracování i profilování. Pokud byste mli k osobním údajm otázky, kontaktujte nás na e-mailové
adrese Info@parade.golf nebo zavolejte na tel.
. +440 7588 741 114

4. Používání souborů cookies

Cookies jsou textové soubory obsahující malé mnoství informací, které se pi návtvnaich webovch stránek stahují do Vaeho zaízení. Soubory cookies se následnpi kadé dalí návtvodesílají zpt na webovou stránku nebo jinou webovou stránku, která je rozpozná.


Soubory cookies plní r
zné úlohy, napíklad umožňují efektivní navigaci mezi webovmi stránkami, zapamatování si Vaich preferencí a celkovzlepují zkuenost uivatele. Dokáou také zajistit, aby reklamy zobrazované on-line byly lépe pizpsobené Vaí osoba Vaím zájmm.

Na webových stránkách používáme následující cookies:

  • Nezbytné cookies: jsou zapotebí k provozu webovch stránek, umožňují napíklad pihlásit se do zabezpeench ástí stránek a dalí základní funknosti stránek. Tato kategorie cookies se nedá zakázat.
  • Analytické/statistické cookies: umožňují nám napíklad rozpoznat a zjistit poet návtvníka sledovat, jak nai návtvníci pouívají webové stránky. Pomáhají nám zlepovat zpsob, jakm stránky fungují, napíklad tak, e umožňují uivatelm snadno najít to, co hledají. Tyto soubory spoutíme pouze s Vaím pedchozím souhlasem.
  • Reklamní cookies: používají se ke sledování preferencí a umožňují zobrazit reklamu a další obsah, které nejlépe odpovídají vašemu zájmu a online chování. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.

Upozorujeme, e tetí strany (vetnnap. poskytovatelexterních slueb) mohou rovněž pouívat cookies a/nebo pistupovat k údajm shromažďovanm cookies na webovch stránkách.

Používané soubory cookies:

Technický název

Vydavatel

Účel o popis cookies

Doba trvání

Analytické

Google

statistiky

2 roky

Marketingové

Google

statistiky

2 roky

Marketingové

Facebook

statistiky

2 roky

Dalí informace o cookies a jejich aktuální seznam naleznete prostednictvím jednotlivch internetovch prohlíečů, nejastji v poloce Nástroje pro vvojáe.
Souhlas m
ůže bt vyjáden prostednictvím zakrtávacího políka obsaeného v tzv. cookie lit. Soubory cookies můžete i následnv nastavení svého internetového prohlíee odmítnout, nebo si nastavit uívání jen nkterch.

Dalí informace o správcookies v jednotlivch prohlíeích naleznete na následujících odkazech:

  • Internet Explorer – https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
  • Google Chrome – https://support.google.com/chrome/answer/95647? co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=cs
  • Firefox – https://support.mozilla.org/cs/kb/povoleni-zakazani-cookies
  • Safari – https://support.apple.com/cs-cz/guide/safari/sfri11471/mac
  • Opera – https://help.opera.com/cs/latest/security-and-privacy/
  • Microsoft Edge – https://docs.microsoft.com/cs-cz/sccm/compliance/deploy-use/browser-profiles

5. Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Naízení GDPR vám dává mimo jiné právo obrátit se na nás a chtít informace, jaké vae osobní údaje zpracováváme, vyádat si u nás pístup k tmto údajm a nechat je aktualizovat nebo opravit, popípadpoadovat omezení zpracování, můžete poadovat kopii zpracovávanch osobních údaj, poadovat po nás v uritch situacích vmaz osobních údaja v uritch pípadech máte právo na jejich penositelnost. Proti zpracování na základoprávnného zájmu lze vznést námitku.

Pokud si myslíte, e s daty nenakládáme správn, máte právo podat stínost u adu pro ochranu osobních údaj, pípadnse se svmi nároky obrátit na soud.

Tyto podmínky jsou účinné od 1.1.2024

×

Hello!

Click on contact below to chat on WhatsApp.

× Need help?